Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Usmernenie pre návštevy prijímateľov sociálnej služby v zariadení

Vedenie Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov povoľuje od 17.05.2021 do odvolania návštevy prijímateľov sociálnej služby iba pri dodržaní ďalej uvedených podmienok.

ZO ŽIVOTA V NAŠOM ZARIADENÍ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov Náruč  poskytuje  sociálnu  službu  podľa  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.

Forma poskytovania služby:
ambulantná v Dennom stacionári - §40, kapacita 15 klientov
pobytová, celoročná v Zariadení pre seniorov - §35, kapacita 150 klientov
stravovanie, jedáleň §58
Sociálne
poradenstvo
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
Ubytovanie

Stravovanie

Ošetrovateľská
starostlivosť
Záujmová a kultúrna činnosť
Sociálna
rehabilitácia
Upratovanie, pranie, žehlenie
KONTAKTUJTE NÁS


Zariadenie pre seniorov Náruč
Veselá č. 1, Prešov

Spojovateľka
+421 51 77 15 512

Riaditeľ zariadenia pre seniorov Náruč
PhDr. Jozef Dobrovič
+421 51 77 14 483
riaditel@zpsnaruc.sk

Ekononický úsek
+421 51 74 81 437
ekonom.usek@zpsnaruc.sk

Sociálny úsek
socialny.usek@zpsnaruc.skNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky