Dobrovoľníctvo - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dobrovoľnická činnosť

Podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Zariadenie pre seniorov Náruč (ďalej len zariadenie) poskytuje komplexné sociálne služby pre
  • fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona, alebo
  • fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Okrem interných zamestnancov sa na poskytovaní komplexných sociálnych služieb v zariadení podieľajú aj dobrovoľníci. Dobrovoľník/čka je podľa zákona č. 406/2011 Z. z.  fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre klientov zariadenia s ich súhlasom v ich prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené uvedeným zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
  • vykonáva mimo svojich pracovných povinnosti, služobných povinnosti, a študijných povinnosti vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  • nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom alebo študentom,
  • vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Zmluvu v rámci svojej činnosti pripravuje a s dobrovoľníkom uzatvára zariadenie podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom zmluvy sú práva a povinnosti dobrovoľníka/čky, v ktorých je definovaná ich rola vo vzťahu ku klientovi, spolupracovníkovi a verejnosti.

Podľa schopnosti, zručnosti alebo vedomosti zariadenie ponúka pre záujemcov zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na pozície:
  • sociálny pracovník,
  • opatrovateľ,
  • pomocná sila pre stravovaciu prevádzku,
  • pomocná sila do práčovne,
  • pomocná sila na údržbu.

Za koordináciu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadení, administratívu spojenú s dobrovoľníckym programom a za informovanie o dobrovoľníctve smerom dovnútra i navonok  zodpovedá Mgr. Melánia Sikoraiová – tel. kontakt  051 77 155 12.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky