Certifikaty - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
Akreditovaný certifikát systému manažerstva kvality

Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s.r.o., Banská Bystrica vydal dňa 04.06.2018 Zariadeniu pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov akreditovaný certifikát, ktorý potvrdil používanie systému manažérstva kvality.

Certifikát potvrdzuje, že Zariadenie pre seniorov Náruč zaviedlo a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001: 2015 v odbore Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

Prípravný proces zameraný na budovanie systému manažérstva sme zahájili už na začiatku roka. Zamestnanci počas vzdelávacích aktivít boli oboznámení s požiadavkami na systém manažérstva kvality s orientáciou na procesný prístup a modelovanie procesov, metódy a nástrojov kvality. Vedúci zamestnanci získali certifikát manažéra kvality a ďalších desať absolvovalo vzdelávanie zamerané na činnosť interného audítora. Koncom mája certifikačný orgán systémov manažérstva vykonal v zariadení audit na základe ktorého bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave certifikácie a prajeme si, aby zariadenie prostredníctvom svojich zamestnancov a prijatej Politiky kvality stále dokázalo zvyšovať kvalitu života klientov.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky