OZ Veselka - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Občianské združenie Veselka

Dňa 6. augusta 2014 bolo zaregistrované nezávislé, apolitické občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove, ako i iné fyzické a právnické osoby, ktoré o členstvo v tomto združení prejavia záujem.
Sídlom združenia je: Veselá ul. č. 1, 080 01 Prešov.

Cieľ činnosti občianskeho združenia je zameraný na:
a) podporu a rozvoj aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, cestovania a duchovného vyžitia,
b) podporu procesu ďalšieho a celoživotného vzdelávania,
c) organizáciu a obsahové naplnenie školení, seminárov, kurzov, workshopov, výmenných stáži so zameraním na rozvoj sociálnych služieb,
d) organizovanie relaxačno – rehabilitačných pobytov,
e) prípravu a realizáciu aktivít so zameraním na rozvoj cezhraničnej spolupráce,
f) nadväzovanie priamych kontaktov s domácimi a zahraničnými inštitúciami a subjektmi, s ktorými OZ spolupracuje na napĺňaní cieľov združenia,
g) publikačnú, vzdelávaciu a konzultačnú činnosť,
h) realizáciu aktivít na podporu a ochranu zdravia a zdravého životného štýlu,
i) plnenie vzdelávacích a poradenských úloh v rámci informačných systémov.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky