Služby - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby samostatne vykonávať dvanásť ďalej uvedených činnosti.
Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby sa posúdkový lekár v súlade s prílohou č. 3A k zákonu č. 448/2008 Z.z. zameriava na:
- stravovanie a pitný režim,
- vyprazdňovanie močového mechúra,
- vyprázdňovanie hrubého čreva,
- osobnú hygienu,
- celkový kúpeľ,
- obliekanie, vyzliekanie,
- zmena polohy, sedenie a státie,
- pohyb po schodoch,
- pohyb po rovine,
- orientácia v prostredí,
- dodržiavanie liečebného režimu,
- potreba dohľadu.

Výsledkom tohoto posúdenia je zaradenie fyzickej osoby do stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z.z., kde je stanovený priemerný rozsah odkázanosti v hodinách na deň a mesiac.
Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je činnosť v rámci ktorej zamestnanec poskytuje prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri posúdení povahy problému. Intervencia je poskytovaná formou informácií o tom, ako je možné riešiť problém svojpomocne, alebo na základe ďalšej odbornej pomoci.
Prioritou v tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpodencie s inými inštituciami (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, polícia, ktastrálne úrady, ...).
Sociálna rehabilitácia

V rámci podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie, rozvoj a nácvik zručnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe.
V opodstatnených prípadoch sa venujeme nácviku používania pomôcky, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu.
Ošetrovateľská starostlivosť

Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť:
- poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP,
- odber biologického materiálu,
- príprava, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára,
- meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT),
- u diabetikov vyšetrenie glykémií glukomerom, aplikácia inzulínu,
- sprevádzanie PSS na vyšetrenie k odborným lekárom,
- prevencia a liečenie dekubitov,
- ošetrovanie rán po operáciach a úrazoch,
- podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí,
- iné výkony podľa odporučania odborného lekára.
Ubytovanie

Prijímatelia sú ubytovaní v jedno a dvojposteľových izbách, ktoré sú súčasťou bunky. ako ďalšie príslušenstvo k bunke sú vnímané spoločné priestory: kuchynka, chodba, kúpeľna, WC.
Nadštandardné ubytovanie je poskytované v jednoizbovom byte. K vybaveniu izieb patrí:
 • posteľ,
 • skriňová zostava,
 • stôl,
 • kresla,
 • koberec,
 • záclona.

V záujme adaptácie si ubytovaní môžu interier vybaviť vlastným nábytkom, bytovými doplnkami a elektrospotrebičmi.
Stravovanie

Občanom umiestneným do zariadenia sociálnych služieb je poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.

Druhy pripravovanej stravy:
 • racionálna,
 • šetriaca,
 • bezzvyšková,
 • neslaná,
 • diabetická,
 • diabetická bezzvyšková,
 • špeciálna,
 • mixovaná,
 • mix diabetická,
 • bezmliečná,
 • diabetická S35.

Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku.

Upratovanie, pranie, žehlenie

Zariadenie má vlastnú práčovňu, kde v pravidelných týždenných intervaloch, alebo podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva pre prijímateľov služieb.
Upratovanie obytných miestnosti a spoločenských pristorov zabezpečujú interní zamestnanci.
Záujmová a kultúrna činnosť

Záujmová činnosť pomáha prijímateľom udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu až do vysokého veku. Na základe záľub a svojich schopnosti si z ponuky zariadenia pre seniorov ubytovaní môžu vybrať:
- krúžkovú činnosť (spev, pečenie, varenie, čitateľský a literárno-dramatický krúžok, internet)
- sociálnu rehabilitáciu - vyšívanie, pletenie, háčkovanie, maľovanie, výroba ozdobných a darčekových predmetov z hliny
- pracovné aktivity v záhrade
- vypožičiavanie kníh z knižnice s 1138 výtlačkami
- spoločenské hry (karty, šachy a ďalšie)
- športové aktivity (šípky, petang gule, stolný tenis, minigolf, kolky a pod.)
- premietanie filmov a prezentácia fotografií zo života v zariadení sociálnych služieb

V záujme zmysluplného naplnenia predstav o kultúrnom vyžití sa prijímatelia spolupodieľajú na príprave plánov práce v tejto oblasti. V programoch vystupujú deti z materských škôl, ale aj profesionálni umelci a hudobné i divadelné telesá.
Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie z príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, Mesiaca úcty k starším, Mikuláša, Silvestra a pod.
Nezabudnuteľné čaro medzi ubytovanými vytvárajú:
- tanečné zábavy
- slávnostné posedenia s jubilantmi
- posedenia pri čaji
- posedenia v altánku spojené s opekaním špekačiek
- jednodňové poznávacie zájazdy autobusom
- divadelné predstavenia
- duchovný život:
- sväté omše
- rímskokatolícké (4 x týždenne)
- gréckokatolícké (1 x týždenne)
- evanielické (1 x mesačne)
- modlitba svätého ruženca
- sviatosť zmierenia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky