O nás - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Zariadenie pre seniorov Náruč poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Forma poskytovania služby:
-  ambulantná v Dennom stacionári - § 40, kapacita 15 klientov
-  pobytová, celoročná v Zariadení pre seniorov - § 35, kapacita 150 klientov
-  stravovanie, sociálna služba Jedáleň §58 zákona o sociálných službách

Seniori sú ubytovaní v štvorpodlažnom A pavilóne a trojpodlažných B1 a B2 pavilónoch v 75 bunkách s celkovou ubytovacou kapacitou 150 prijímateľov sociálnej služby. Jednoposteľové a dvojposteľové izby sú zárukou nadštandardného ubytovania. Sociálnu službu pre ubytovaných zabezpečuje kolektív 83 zamestnancov, ktorí tímovou prácou vytvárajú podmienky pre napĺňanie predstavy o zmysluplnom využívaní voľného času v krúžkoch spevu, pečenia, internetu a literarno-dramatického. Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie z príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, Mesiaca úcty k starším, Mikuláša a Silvestra. Počas týchto akcií prítomných zabávajú deti z materských škôl, ale aj profesionálni umelci a hudobné i divadelné telesá.
Duchovnej obnove sa venujú predstavitelia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Evanielickej cirkvi, ktorí slúžia sväté omše v miestnej kaplnke.
Z histórie ZpS Náruč

Po dvoch rokoch stavebných prác vyrástol v Prešove na kopci nad lokalitou "Tehelňa" komplex štyroch prepojených budov. V pôvodnom zámere sa v týchto priestoroch uvažovalo s poskytovaním služieb formou penziónu - domova dôchodcov. Pri slávnostnom otvorení prevádzky sa však zohľadnila skutočná požiadavka občanov a 25. apríla 1986 bol v tomto komplexe zriadený domov dôchodcov. Pre život seniorov sa tým otvorili nové možnosti.
Predstavy o krajšom živote starších ľudí začal napĺňať Jozef Roják, ktorý dňa 2. júna 1986 bol do domova dôchodcov prijatý ako prvý. V ďalších týždňoch sa počet obyvateľov a zamestnancov domova dôchodcov rozširoval. Situácie, ktoré vznikali v dôsledku adaptácie novoprijatých obyvateľov na nové prostredie si neraz vyžadovali zmenu nielen v systéme práce ale aj v úprave a dopĺňaní interiérov a exteriérov. Preto k prvotným objektom bola postupne doplnená stravovacia prevádzka, spojovacia chodba z pavilónu C do práčovne, skleník, pivnica a altánok.

Na základe finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu bola v roku 2015 v zariadení vykonaná rozsiahla rekonštrukcia  počas ktorej boli zateplené všetky objekty, nainštalované solárne kolektory na strechu pavilónu A, vymenené komplet technické zariadenie v kotolni a bol postavený aj nový objekt pre ergoterápiu a práčovňu.

Zriaďovateľ: Mesto Prešov
Dátum zriadenia: 25. apríla 1986
Ubytovacia kapacita: 150 klientov
Ponuka ubytovania: jednoizbový byt, jednoposteľová izba, dvojposteľová izba
Ponuka služieb: celoročný pobyt v rámci ZpS, ambulantná starostlivosť, stravovanie seniorov
Počet zamestnancov: 83
Úhrada za poskytované služby: 360,00€/mes. - 520€/mes.*
*(podľa veľkosti užívanej podlahovej plochy a poskytovaných služieb)
Politika kvality

Motto:
„Mám dve ruky: jednu aby som stisol dlaň tých s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.“
Guayu

Poslanie zariadenia:
Poskytovať pre seniorov kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života.
 
Vízia:
Dosiahnuť vedúce postavenie medzi inštitúciami, ktoré poskytujú sociálne služby pre seniorov v regióne.

Hlavný cieľ:
Uplatňovaním inovatívnych prístupov v práci trvalo skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb seniorov a efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Pre napĺňanie vízie a hlavného cieľa ma Zariadenie pre seniorov Náruč stanovenú nasledovnú politiku kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého skvalitňovania sociálnych služieb.
  • Poznať individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, akceptovať ich individualitu a využívať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti pri organizácií života v zariadení.
  • Spolupracovať s blízkymi osobami umiestnených prijímateľov, so zainteresovanými inštitúciami a s partnerskými  združeniami.
  • Priebežne monitorovať, analyzovať a plniť požiadavky, očakávania a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby.
  • Dlhodobú úspešnosť v poskytovaní sociálnych služieb stavať na profesionalite zamestnancov a ich trvalom odbornom a osobnostnom rozvoji i Etickom kódexe zamestnanca.
  • Vytvárať bezpečné a ergonomické pracovné prostredie, vylučovať možné chyby a podporovať vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a kooperáciu.
  • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať, aktualizovať strategické a ďalšie ciele zariadenia.
  • Uplatňovať princíp prevencie úrazov pred princípom nápravy.
  • Minimalizovať riziko úrazov a mimoriadnych udalostí.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky