Podmienky prijatia - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
Podmienky prijatia do ZpS Náruč
Postup pri prijímaní občanov do ZpS Náruč

Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľa o SS a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia občan môže požiadať príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Tlačivo ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" doručte do podateľne Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov.

Ako prílohy k žiadosti doložte:

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o zaradení do stupňa odkázanosti fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
- rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku - kópia
- vyhlásenie o majetku žiadateľa
- vyhlásenie o majetku blízkej osoby
- občiansky preukaz - kópia
- preukaz poistenca - kópia

Pri nástupe do ZpS Náruč predložte:

- výsledky kultivačného vyšetrenia z hrdla, rekta a popis RTG pľúc (nie starší ako 2 mesiace)
- osobné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela/ky, doklady o rozvode, preukaz ZŤP,...)
- zdravotnú dokumentáciu
- vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov

Výška úhrady za poskytované služby v ZpS Náruč

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v ZpS sa vypočítavá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.
- poplatok za stravovanie
- racionálna strava - 3.00,- Eur/deň
- diabetická strava - 3.85,- Eur/deň
- poplatok za ubytovanie 0.33,- eur/m2/deň
- poplatok pri stupni odkázanosti
- II. - IV. -3.37,- Eur/deň
- V. - 4.74,- Eur/deň
- VI. - 5.93,- Eur/deň
- upratovanie, pranie, žehlenie - 0.99,- Eur/deň
- poplatok za užívanie vlastného elektrospotrebiča na občana a deň je 0.15,- Eur/deň, používanie mikrovlnnej rúry, 0.15,- Eur/deň za elektrickú kanvicu a 0.10,- Eur/deň za každý ďalší elektrospotrebič jednotlivo.

Evidujeme:
- najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby v čiastke 360.00,- Eur
- najvyššiu mesačnú úhradu za poskytnuté služby v čiastke 520.00,- Eur

Do ZpS si môžete doniesť osobné hygienické potreby a najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov. Zariaďovanie ubytovacích priestorov vlastným nábytkom odsúhlasuje vedenie zariadnia.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky