Národný projekt

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

ZPS Náruč - Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služiebPodpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyv spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDATento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ZPS Náruč - Podpora transformačných tímov
ZPS Náruč - Cieľ projektu
Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov.
 
Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.
Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.
 
Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutímktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.
 
Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk
ZPS Náruč - Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
Inovatívnosť v službách Zariadenia pre seniorov Náruč je dlhoročnou samozrejmosťou, preto vítame intenzívnu podporu zo strany garantov Národného projektu Deinštiticionalizácia zariadení sociálnych služieb. Veríme, že vzdelávaním a zmenou v riadení procesov dosiahneme zmenu postojov na komunitnú službu. Našim cieľom je ponúknuť seniorom aj v pokročilom veku bežný život v prirodzenom sociálnom prostredí.
Dobrovič
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.