Prijímanie do ZpS Náruč

Príslušná obec vykoná posúdenie žiadateľa o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

ZISTIŤ VIAC

Poskytované služby

ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov, služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.

ZISTIŤ VIAC

Zariadenie pre seniorov Náruč

Seniori sú ubytovaní v štvorpodlažnom A pavilóne a trojpodlažných B1 a B2 pavilónoch v 75 bunkách s celkovou ubytovacou kapacitou 150 prijímateľov sociálnej služby.

ZISTIŤ VIAC

OZ Veselka

Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.

ZISTIŤ VIAC
Usmernenie pre návštevy prijímateľov sociálnej služby v zariadení

Vedenie Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov oznamuje prijímateľom sociálnej služby, rodinným príslušníkom a ich blízkym osobám, že od 23.05.2022 sú návštevy v zariadení bez časového obmedzenia.

VIAC INFORMÁCIÍ

Profesionálne sociálne služby pre najstarších

Zariadenie pre seniorov Náruč

Zariadenie pre seniorov Náruč poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytujeme sociálne služby:

  • ambulantnú v Dennom stacionári - §40, kapacita 15 klientov,
  • pobytovú, celoročnú v Zariadení pre seniorov - §35, kapacita 150 klientov,
  • stravovanie, jedáleň §58,
  • prepravnú službu §42.
ZPS Náruč - Profesionálne sociálne služby pre najstarších

Zo života v našom zariadení

2023-09-29 17:00

Svetový deň srdca sa začal sláviť v roku 1999. Ustanovila ho Svetová federácia srdca a každoročne si ho pripomíname 29. septembra. Je zameraná na informovanie ľudí na celom ....

ZOBRAZIŤ VIAC

2023-09-29 17:00
2023-09-28 18:00

Dňa 28.09.2023 sme sa vybrali na výlet, so začiatkom v kaštieli vo Finticiach. Po kaštieli nás sprevádzal riaditeľ Galérie a múzea ľudového umenia Mgr. Gabriel Trusa, ktorý nám bližšie ....

ZOBRAZIŤ VIAC

2023-09-28 18:00
2023-07-17 13:37

 Mesto Prešov, na základe  uznesenia MsZ Prešov, poskytlo Občianskemu združeniu Veselka dotáciu na športové   podujatie vo výške 402,00 € ....

ZOBRAZIŤ VIAC

2023-07-17 13:37

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Zariadenie pre seniorov Náruč

Naše služby

Našim poslaním je poskytovať pre seniorov kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života.

ZPS Náruč - Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

ZPS Náruč - Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

ZPS Náruč - Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia

ZPS Náruč - Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám

Potrebujete viac informácií o Zariadení pre Seniorov Náruč alebo o službách, ktoré poskytujeme? Kontaktujte nás prostredníctvom telefónu, emailu alebo vyplňte náš online formulár.

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo
© 2023 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.