Podmienky prijatia

Postup pri prijímaní občanov do ZpS Náruč

Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľa o SS a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia občan môže požiadať príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Ako prílohy k žiadosti doložte:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o zaradení do stupňa odkázanosti fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku - kópia
 • vyhlásenie o majetku žiadateľa
 • vyhlásenie o majetku blízkej osoby
 • občiansky preukaz - kópia
 • preukaz poistenca - kópia
ZPS Náruč - Postup pri prijímaní občanov
Toto tlačivo doručte do podateľne Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov.
ZPS Náruč - Prílohy k žiadosti

Pri nástupe do ZpS Náruč predložte:

 • výsledky kultivačného vyšetrenia z hrdla, rekta a popis RTG pľúc (nie starší ako 2 mesiace)
 • osobné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela/ky, doklady o rozvode, preukaz ZŤP,...)
 • zdravotnú dokumentáciu
 • vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v ZpS sa vypočítavá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

 • poplatok za stravovanie (racionálna strava - 3.90,- Eur/deň alebo diabetická strava - 4.88,- Eur/deň)
 • poplatok za ubytovanie 0.33,- eur/m2/deň
 • poplatok pri stupni odkázanosti
 • II. - IV. - 4.00,- Eur/deň
 • V. - 5.45,- Eur/deň
 • VI. - 6.82,- Eur/deň
 • upratovanie, pranie, žehlenie - 1.14,- Eur/deň
 • poplatok za používanie vlastného elektrospotrebiča na občana je 0.17,- Eur/deň a za každý ďalší elektrospotrebič jednotlivo

Evidujeme:

 • najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby v čiastke 414.16,- Eur
 • najvyššiu mesačnú úhradu za poskytnuté služby v čiastke 630.00,- Eur

Do ZpS si môžete doniesť osobné hygienické potreby a najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov. Zariaďovanie ubytovacích priestorov vlastným nábytkom odsúhlasuje vedenie zariadenia.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.