Politika kvality

ZPS Náruč - Poslanie zariadenia

Poslanie zariadenia

Poskytovať pre seniorov sociálne služby v súlade s ľudskými právami a slobodami, ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a samostatného života.

ZPS Náruč - Vízia zriadenia

Vízia zriadenia

Dosiahnuť vedúce postavenie medzi rovnakými inštitúciami, prostredníctvom našich kvalitných služieb, ktoré poskytujú sociálne služby pre seniorov v regióne.
ZPS Náruč - Hlavný cieľ

Hlavný cieľ

Uplatňovaním inovatívnych prístupov, skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie potrieb seniorov a efektivitu hospodárenia s prostriedkami.

Pre napĺňanie poslania, vízie a hlavného cieľa ma Zariadenie pre seniorov Náruč stanovenú nasledovnú politiku kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého skvalitňovania sociálnych služieb.
  • Poznať individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, akceptovať ich individualitu a využívať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti pri organizácií života v zariadení.
  • Spolupracovať s blízkymi osobami umiestnených prijímateľov, so zainteresovanými inštitúciami a s partnerskými združeniami.
  • Priebežne monitorovať, analyzovať a plniť požiadavky, očakávania a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby.
  • Dlhodobú úspešnosť v poskytovaní sociálnych služieb stavať na profesionalite zamestnancov a ich trvalom odbornom a osobnostnom rozvoji i Etickom kódexe zamestnanca.
  • Vytvárať bezpečné a ergonomické pracovné prostredie, vylučovať možné chyby a podporovať vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a kooperáciu.
  • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať, aktualizovať strategické a ďalšie ciele zariadenia.
  • Uplatňovať princíp prevencie úrazov pred princípom nápravy.
  • Minimalizovať riziko úrazov a mimoriadnych udalostí.
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.